Yönetmelik

25 Mayıs 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29010

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YUDAM): Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı, akademik programlar dahilinde ve dışında, yurt dışından ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek ve eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki eğitim, meslek stajı, yabancı dil eğitimi, Türk dili eğitimi, her türlü sertifika programları, diploma ve post-diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim programları planlamak,

b) Düzenlenecek eğitim programları ile ilgili olarak öğretim materyalleri hazırlamak,

c) Uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

ç) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulleri ile ilgili sınav hizmetleri gerçekleştirmek,

d) Uluslararası düzeyde proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

e) Uluslararası düzeyde protokol ve sözleşmeler hazırlamak,

f) Düzenlenecek programların oluşturulmasında gerekli tüm organizasyonları gerçekleştirmek,

g) Eğitim amaçlı olarak, yurt dışından Türkiye’ye gelmek, ülkemizden yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,

ğ) Eğitim faaliyetleri için hareketlilik içinde bulunanların okul başvurusu, kayıt, vize, seyahat, konaklama gibi tüm süreçleri onlar adına yönetmek,

h) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ı) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu diğer gereçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar geliştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili, öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak. Gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

d) Mesleki eğitim, meslek stajı, yabancı dil eğitimi, Türk dili eğitimi, her türlü sertifika programları, diploma ve post-diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine görevlendirilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.